สวิตช์แบล็คแจ็ค: สวิตช์แบล็คแจ็ค

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 Blackjack switch is a blackjack variant which allows the player to do what is normally considered a classic cheating manoeuver, trading cards between two hands. The player must make two bets of equal size and is allowed to switch the second card dealt to each hand. Of course, nothing good comes without a trade-off. In this case a dealer 22 results in a push against all non-busted hands and blackjacks pay even money.

 All rules are based on conventional blackjack unless otherwise noted.

 Six or eight decks are used.

 Dealer usually hits a soft 17. I hear in Ontario, Canada, the dealer stands on soft 17.

 The player must make two bets of equal size.

 Cards will be dealt face up.

 Dealer will peek for blackjack with an ace or ten up. If the dealer has a blackjack all player hands will immediately lose, except a player blackjack will push.

 The player may switch the second card dealt to each hand. For example, if one hand has 5,10 and the other has 10,6, the player may switch the 10 and 6 to have two hands of 11 and 20. The player may also switch cards to form a blackjack.

 If the player switches to a blackjack, it counts as 21 points.

 Player may double on any 2 cards.

 Player may double after a split.

 Player may resplit up to four hands.

 Winning player blackjacks pay even money.

 A dealer total of 22 will push against any player total of 21 or less. A player blackjack will still beat a dealer 22.

 Russian Rules: Same as the rules above, except early surrender allowed (sometimes not against an ace), dealer does not take a hole card, and dealer stands on soft 17.

 The following tables show the basic strategy under the 8-deck Las Vegas rules after the switch decision has been made. The reason for the differences compared to conventional blackjack strategy is the push on 22 rule.

 

 If 6 decks are used the player should double 9 against a 5.

 At this time I have not created a strategy for the Russian rules or Ontario rules.

 The following is the “Cindy Liu Simple Switching Strategy,” appropriate under the Las Vegas rules. It is based on the following list of hands in order of strength:

 21

 20

 19

 AA

 11

 10

 9

 18 or 8

 8,8 with 2-8 up

 Following is how to use it.

 Against a dealer 7 or 8, balance the hands, by making the weaker hand as high as possible, using the above scale of hands, if you can.

 Against any other dealer up card, maximize the strength of the higher hand, using the scale above, if you can.

 If you can’t achieve one of the desired hands in the list, then make the strongest hand possible from the following list, in order of strength:

 7 or 17

 any hand that should be split

 any 12

 any 13

 Exceptions:

 With A,A + 3,8 — keep the aces together.

 With A,A + 2,9 — keep the aces together if the dealer has 2-6

 With A,A + 2,8 — keep the aces together

 The simple strategy, compared to optimal strategy, results in a cost of errors of 0.17%. It results in an error once every 18.6 hands, and an error with an expected value of more than 10% once every 82 hands.

 The following is the “Cindy Liu Advanced Switching Strategy,” appropriate under the Las Vegas rules. To use it, add up the points for each hand for both ways to play them, and play the one with the greater number of points. In the case of a tie, use the the simple strategy.

 

 Let’s look at an example. Suppose you have 8+4 and A+8 against a dealer 6, where the underlined card is the second one dealt. So you can play (1) 12 and soft 19, or (2) 8-8 and soft 15. Which pair of hands is better? According to the table, the 12 is worth 0 points and the soft 19 is worth 1, for a total of 1. For the alternative, 8-8 is worth 1 and the soft 15 is worth 1, also for a total of 2. So the odds favor switching to 8-8 and soft 15. Note that the simple strategy would incorrectly advise the player to not switch. My Blackjack Switch appendix 1 shows that the combined expected value of 12 + soft 19 is -0.2108+0.3634=0.1526, and 8-8 + soft 15 is higher at 0.1461+0.0365=0.1824.

 The cost of mistakes in the advanced strategy, compared to optimal strategy, is 0.08% only. The player will make an incorrect decision once every 24.5 hands, and a mistake with an expected value over 10% once every 250 hands.

 I also have a printer friendly version (PDF) of both switching strategies, as well as the basic strategy.

 The Big Book of Blackjack by Arnold Synder contains an easy and intuitive switching strategy. Out of respect for copyright, I won’t say more than that about how it works. According to Cindy Liu, the Sndyer strategy results in a cost of errors of about 0.2% compared to optimal strategy. Besides that, I highly recommend the book for breaking new ground in blackjack, which is not easy to do any more.

 My Blackjack Switch calculator, courtesy of Jing Ding, will advise when to switch in any situation. The calculator is based on the Playtech rules and an infinite deck assumption.

 Under the standard Las Vegas rules, with six decks, the dealer hits a soft 17, and a switched blackjack counts as 21 points, the house edge is 0.58%, assuming optimal strategy. Follow are the effects on the house edge of some rule variations:

 Eight decks: +0.02%

 Switched blackjack automatically wins: -0.40%

 Blackjack automatic winner: -0.21%

 Dealer stands on soft 17: -0.30%

 The house edge under the Russian rules is 0.20%, assuming early surrender against an ace is allowed.

 There is also a Super Match side bet based on the player’s initial four cards. The following table shows the paytable, probability, and return of each hand:

 Hand

 Combinations

 Probability

 Pays

 Return

 Pair

 136401408

 0.352205

 1

 0.352205

 3 of a kind

 7577856

 0.019567

 5

 0.097835

 2 pair

 5941728

 0.015342

 8

 0.122738

 4 of a kind

 138138

 0.000357

 40

 0.014268

 Nothing

 237219840

 0.612530

 -1

 -0.612530

 Total

 387278970

 1

 -0.025485

 The lower right cell shows a house edge on the side bet of 2.55%.

 Printer friendly basic and switching strategies (PDF).

 Appendix 1: Expected value table for each initial hand, for purposes of making accurate switching decisions.

blackjack switch

 My thanks to Cindy Liu for both her simple and advanced switching strategies, Jing Ding for his switching calculator, and to Gabor for his mathematical contributions.

 German translation of this article.

 Blackjack Switch Analyzer for the iPhone, based on my switching strategy.

 Written by:Michael Shackleford

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน