เล่น Blackjack: วิธีเล่น Blackjack |The Venetian reg;ลาสเวกัส

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

  If your first two cards have the same numerical value, you may split them into two hands. The bet on the second hand must equal the original bet. If the split pair is Aces, you are limited to a one-card draw on each hand.

  After receiving your first two cards you may elect to wager an additional amount not to exceed the value of the original bet. With a double down, you will be dealt one additional card only.

  If the dealer’s face up card is an Ace, you may elect to take insurance. The insurance bet is a wager that the dealer has a blackjack. You may bet up to one half of your original bet. Insurance bets pay 2 to 1 if the dealer has a blackjack, but lose in all other instances.

  Players have the option of surrendering one half of their original wager after receiving their first two cards. If you surrender your cards, the dealer will take half of your wager. (Note: the Surrender option is not available on the Double Deck game.)

  Stadium Blackjack connects you with up to two live table games at the same player terminal and has a minimum bet of just $5 for each hand dealt. A touchscreen play blackjack displaying two colored tabs lets you switch between and view live outcomes from each available game. This action-packed hybrid gaming experience gives you the opportunity to wager concurrently on up to two games at once with just the touch of a finger, super-charging the excitement. The most exciting Stadium Blackjack Vegas has to offer.

  To place your wager, choose the amount that you’d like to bet by touching the casino chips across the bottom of the screen. To place your bet, touch the closest wager circle to you. Wagers, winnings, and credits remaining can be viewed in the bottom left portion of the screen. As the game begins, a single hand of Blackjack is dealt to all active players, except for the dealer, who only takes an up card.

  As players stand or bust, the dealer’s hand is completed as a result of each player’s decision. For example, while one player might stand, sending the subsequent cards to the dealer’s hand, another might hit and receive those cards toward his or her total – leaving each hand to the player’s discretion.

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน