เรียนรู้แบล็คแจ็ค: เรียนรู้แบล็คแจ็คและนับไพ่

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 This course is for those who want a simple and easy course to learn Blackjack and card counting. You don’t need to pay hundreds to effectively play Blackjack and know the card counting system, how it works, and use it in the casino.

 You will Learn:

 Basic Strategy to know how to play perfectly every time! The rules of blackjack learn blackjack and different plays How to Count Cards to beat the House Odds Team Play Styles The Science and Odds behind the game

 The biggest factor is practicing a lot. So once you use my course, you can practice the right way and have an advantage over the casino in no time!

 This course is meant to be short and to the point. If you want to dive deeper and spend a lot more money and time, that’s fine, too.

 ”},”reviews”:{“page”:”clp”,”showUserAvatar”:true,”topReviewAttributes”:[],”isFreeSEOExp”:false,”courseId”:197994,”ratingDistribution”:[{“rating”:1,”count”:5},{“rating”:2,”count”:16},{“rating”:3,”count”:85},{“rating”:4,”count”:176},{“rating”:5,”count”:240}],”averageRating”:4.5680156},”curriculum”:{“is_for_practice_test_course”:false,”estimated_content_length_in_seconds”:1938,”url”:”/course/learnblackjack/”,”num_undisplayed_sections”:0,”num_of_published_lectures”:7,”is_limited_consumption_trial”:false,”tracking_id”:”n_V7ivrcQg6YXhBJ-SJdxw”,”course_id”:197994,”displayed_sections”:[{“content_length_text”:”01:17″,”content_length”:77,”index”:1,”items”:[{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”01:17″,”description”:”

 I learn blackjack talk for a minute about the course. This is simple Blackjack and Card Counting. All you need to know with out all the extra crap.

 You’ll learn how to play the game, how to count, and how to practice!

 I’ll get you into the casino playing the correct way!

 ”,”id”:1121520,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1377672,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1377672″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1121520″,”title”:”Introduction learn blackjack to the Course”,”object_index”:1,”item_type”:”lecture”}],”lecture_count”:1,”title”:”Introduction”},{“content_length_text”:”15:17″,”content_length”:917,”index”:2,”items”:[{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”06:47″,”description”:”

 This is a simple lecture about how to play blackjack. I use cards for examples.

 You must use a chart to see Basic Strategy and what to do. Use this all the time when practicing or if you’re bored!

 Feel free to ask questions.

 ”,”id”:1225922,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1383006,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1383006″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1225922″,”title”:”How to Play Blackjack”,”object_index”:2,”item_type”:”lecture”},{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”08:30″,”description”:”

 This lecture goes over some extra plays that can be performed by the player that increase our profits when things are in our favor.

 ”,”id”:1121530,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1383670,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1383670″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1121530″,”title”:”Additional Plays: Double Down and Splitting.”,”object_index”:3,”item_type”:”lecture”}],”lecture_count”:2,”title”:”Blackjack”},{“content_length_text”:”15:44″,”content_length”:944,”index”:3,”items”:[{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”06:32″,”description”:”

 How to Count using the Hi-Lo System.

 2 – 6=+1

 7 – 9=0

 10 – A (ALL faces)=-1

 Positive counts are good for the players. High counts mean more faces left in the deck which help the player according to the rules and play styles of the Dealer.

 ”,”id”:1121540,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1383714,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1383714″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1121540″,”title”:”Assigning Values and Counting”,”object_index”:4,”item_type”:”lecture”},{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”01:42″,”description”:”

 True Count=Running Count DIVIDED BY Decks remaining in the shoe(cards left to be played).

 ”,”id”:1235604,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1392490,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1392490″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1235604″,”title”:”True Count”,”object_index”:5,”item_type”:”lecture”},{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”04:46″,”description”:”

 Practice a lot to get proficient at blackjack!

 It takes a lot to be able to count easily and quickly in a casino environment with complete accuracy.

 ”,”id”:1121550,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1392624,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1392624″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1121550″,”title”:”Practice!”,”object_index”:6,”item_type”:”lecture”},{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”02:44″,”description”:”

 a brief intro to team play.

 This course for information only.

 Good luck!

 ”,”id”:1226900,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1395102,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1395102″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1226900″,”title”:”Team Play / Outro – Good Luck!”,”object_index”:7,”item_type”:”lecture”}],”lecture_count”:4,”title”:”Card Counting”}],”sections”:[{“content_length_text”:”01:17″,”content_length”:77,”index”:1,”items”:[{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”01:17″,”description”:”

 I talk for a minute about the course. This is simple Blackjack and Card Counting. All you need to know with out all the extra crap.

 You’ll learn how to play the game, how to count, and how to practice!

 I’ll get you into the casino playing the correct way!

 ”,”id”:1121520,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1377672,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1377672″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1121520″,”title”:”Introduction to the Course”,”object_index”:1,”item_type”:”lecture”}],”lecture_count”:1,”title”:”Introduction”},{“content_length_text”:”15:17″,”content_length”:917,”index”:2,”items”:[{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”06:47″,”description”:”

 This is a simple lecture about how to play blackjack. I use cards for examples.

 You must use a chart to see Basic Strategy and what to do. Use this all the time when practicing or if you’re bored!

 Feel free to ask questions.

 ”,”id”:1225922,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1383006,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1383006″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1225922″,”title”:”How to Play Blackjack”,”object_index”:2,”item_type”:”lecture”},{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”08:30″,”description”:”

 This lecture goes over some extra plays that can be performed by the player that increase our profits when things are in our favor.

 ”,”id”:1121530,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1383670,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1383670″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1121530″,”title”:”Additional Plays: Double Down and Splitting.”,”object_index”:3,”item_type”:”lecture”}],”lecture_count”:2,”title”:”Blackjack”},{“content_length_text”:”15:44″,”content_length”:944,”index”:3,”items”:[{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”06:32″,”description”:”

 How to Count using the Hi-Lo System.

 2 – 6=+1

 7 – 9=0

 10 – A (ALL faces)=-1

 Positive counts are good for the players. High counts mean more faces left in the deck which help the player according to the rules and play styles of the Dealer.

 ”,”id”:1121540,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1383714,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1383714″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1121540″,”title”:”Assigning Values and Counting”,”object_index”:4,”item_type”:”lecture”},{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”01:42″,”description”:”

 True Count=Running Count DIVIDED BY Decks remaining in the shoe(cards left to be played).

 ”,”id”:1235604,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1392490,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1392490″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1235604″,”title”:”True Count”,”object_index”:5,”item_type”:”lecture”},{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”04:46″,”description”:”

 Practice a lot to get proficient at blackjack!

 It takes a lot to be able to count easily and quickly in a casino environment with complete accuracy.

 ”,”id”:1121550,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1392624,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1392624″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1121550″,”title”:”Practice!”,”object_index”:6,”item_type”:”lecture”},{“can_be_previewed”:false,”content_summary”:”02:44″,”description”:”

 a brief intro to team play.

 This course for information only.

 Good luck!

 ”,”id”:1226900,”icon_class”:”udi udi-play-circle”,”is_coding_exercise”:false,”has_linked_workspace”:false,”landing_page_url”:null,”video_asset_id”:1395102,”preview_url”:”/course/197994/preview/?startPreviewId=1395102″,”learn_url”:”/course/learnblackjack/learn/lecture/1226900″,”title”:”Team Play / Outro – Good Luck!”,”object_index”:7,”item_type”:”lecture”}],”lecture_count”:4,”title”:”Card Counting”}],”estimated_content_length_text”:”32:18″},”prerequisites”:{“prerequisites”:[“A Deck of Cards”,”Practice!”]},”instructorInfo”:{“instructors_info”:[{“image_50x50″:”https://img-c.udemycdn.com/user/50×50/2618574_068c.jpg”,”job_title”:”Instructor”,”image_200_H”:”https://img-c.udemycdn.com/user/200_H/2618574_068c.jpg”,”display_name”:”Jordan Davis”,”image_75x75″:”https://img-c.udemycdn.com/user/75×75/2618574_068c.jpg”,”total_num_reviews”:543,”description”:”

 I am a gymnastics and parkour coach at Amplify Gymnastics. I also have done professional parkour/freerunning shows.

 Some of my skills and experience include:

 Professional parkour athlete and coach Performed for HTC and American Ninja Warrior (NBC) Season 5 World Record holder – longest sideflip – 15 feet, 3 inches. Blackjack Card Counter Computer Science Major Certified Personal Trainer

 I don’t want anyone asking “What is parkour?”

 I study modern applications and learn new ways of thinking. I love efficiency and productivity. I want to learn and be skilled at everything.

 My courses will be complete and filled with the most updated information. “,”title”:”Jordan Davis”,”total_num_taught_courses”:1,”id”:2618574,”absolute_url”:”/user/jordandavis5/”,”avg_rating_recent”:4.5680156,”total_num_students”:12627,”initials”:”JD”}],”course_id”:197994},”objectives”:[“Learn about the Casino”,”Learn How the Game is Played and Basic Strategy”,”How to Count Cards effectively to gain an advantage”]}”>Learn about the CasinoLearn How the Game is Played and Basic StrategyHow to Count Cards effectively to gain an advantageA Deck of CardsPractice!

 This course is for those who want a simple and easy course to learn Blackjack and card counting. You don’t need to pay hundreds to effectively play Blackjack and know the card counting system, how it works, and use it in the casino.

 You will Learn:

 Basic Strategy to know how to play perfectly every time! The rules of blackjack and different plays How to Count Cards to beat the House Odds Team Play Styles The Science and Odds behind the game

 The biggest factor is practicing a lot. So once you use my course, you can practice the right way and have an advantage over the casino in no time!

 This course is meant to be short and to the point. If you want to dive deeper and spend a lot more money and time, that’s fine, too.

 Everyone who wants to learn to play a great game!Anyone who wants to start beating the casino3 个章节 ? 7 个讲座 ? 总时长 32?分钟Introduction to the Course01:17How to Play Blackjack06:47Additional Plays: Double Down and Splitting.08:30Assigning Values and Counting06:32True Count01:42Practice!04:46Team Play / Outro – Good Luck!02:44

 Jordan DavisInstructorJordan Davis4.6 讲师评分543 条评论12627 名学生1 门课程

 I am a gymnastics and parkour coach at Amplify Gymnastics. I also have done professional parkour/freerunning shows.

 Some of my skills and experience include:

 Professional parkour athlete and coach Performed for HTC and American Ninja Warrior (NBC) Season 5 World Record holder – longest sideflip – 15 feet, 3 inches. Blackjack Card Counter Computer Science Major Certified Personal Trainer

 I don’t want anyone asking “What is parkour?”

 I study modern applications and learn new ways of thinking. I love efficiency and productivity. I want to learn and be skilled at everything.

 My courses will be complete and filled with the most updated information.

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน