การนับบัตรแบล็คแจ็ค: การนับบัตร

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 Blackjack strategy used to determine advantage in upcoming hands

  A blackjack game in progress

 Card counting is a blackjack strategy used to determine whether the player or the dealer has an advantage on the next hand. Card counters are advantage players who try to overcome the casino house edge by keeping a running count of high and low valued cards dealt. They generally bet more when they have an advantage and less when the dealer has an advantage. They also change playing decisions based on the composition of the deck.

 1 Basics

 1.1 Systems

 1.2 Design and selection of systems

 2 Running counts versus true counts in balanced counting systems

 3 Back-counting

 3.1 Advantages

 3.2 Disadvantages

 3.3 Group counting

 4 Ranging bet sizes and the Kelly criterion

 5 Expected profit

 6 Devices

 7 Legal status

 8 Casino reactions

 8.1 Detection

 8.2 Technology for detecting card counters

 8.3 Countermeasures

 9 History

 9.1 Teams

 9.2 Shuffling machines

 10 See also

 11 References

 11.1 Citations

 11.2 Bibliography

 12 Further reading

 Card counting is based on statistical evidence that high cards (aces, 10s, and 9s) benefit the player, while low cards, (2s, 3s, 4s, 5s, 6s, and 7s) benefit the dealer. High cards benefit the player in the following ways:

 They increase the player’s probability of hitting a natural, which usually pays out at 3 to 2 odds.

 Doubling down increases expected value. The elevated ratio of tens and aces improves the probability that doubling down will succeed.[1]

 They provide additional splitting opportunities for the player.

 They can make the insurance bet profitable since that increases the probability of dealer blackjack.

 They also increase the probability the dealer will bust. This also increases the odds of the player busting, but the player can choose to stand on lower totals based on the count.

 On the other hand, low cards benefit the dealer. The rules require the dealer to hit stiff hands (12–16 total), and low cards are less likely to bust these totals. A dealer holding a stiff hand will bust if the next card is a 10.[2]

 Card counters do not need unusual mental abilities; they do not track or memorize specific cards. Instead, card counters assign a point score to each card that estimates the value of that card. They track the sum of these values with a “running count”.[3] The myth that counters keep track of every card was portrayed in the 1988 film Rain Man, in which the savant character Raymond Babbitt counts through six decks with ease and a casino employee comments that it is impossible to do so.[4][5]

 Basic card counting systems assign a positive, negative, or zero value to each card. When a card is dealt with, the count adjusts by that card’s counting value. Low cards increase the count; they increase the percentage of high cards in the deck. High cards decrease the count for the opposite reason. For example, the Hi-Lo system subtracts one for each 10, jack, queen, king, or ace and adds one for any card between 2 and 6. 7s, 8s, and 9s count as zero and do not affect the count.[6]

 A card counting system aims to assign point values roughly correlating to a card’s effect of removal (EOR). The EOR is the estimated effect of removing a given card from play. Counters gauge the effect of removal for all cards dealt and how that affects the current house edge. Larger ratios between point values create better correlations to actual EOR, increasing the efficiency of a system. Such systems are classified as level 1, level 2, level 3, and so on. The level corresponds to the ratio between values.

 The Hi-Lo system is a level-1 count; the running count never increases or decreases by more than a one. A multilevel count, such as Zen Count, Wong Halves, or Hi-Opt II, further distinguishes card values to increase accuracy. An advanced count includes values such as +2 and ?2, or +0.5 and -0.5. Advanced players might also keep a side count of specific cards like aces. This is done where betting accuracy differs from playing accuracy.

 Many side count techniques exist, including special-purpose counts used for games with nonstandard profitable-play options such as an over/under side bet.[7]

 Keeping track of more data with higher level counts can hurt speed and accuracy. Some counters earn more money playing a simple count quickly than by playing a complex count slowly.

 This table illustrates some example counting systems.[8]

 Card Strategy

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10, J, Q, K

 A

 Level of count

 Hi-Lo

 +1

 +1

 +1

 +1

 +1

 0

 0

 0

 ?1

 ?1

 1

 Hi-Opt I

 0

 +1

 +1

 +1

 +1

 0

 0

 0

 ?1

 0

 1

 Hi-Opt II

 +1

 +1

 +2

 +2

 +1

 +1

 0

 0

 ?2

 0

 2

 KO

 +1

 +1

 +1

 +1

 +1

 +1

 0

 0

 ?1

 ?1

 1

 Omega II

 +1

 +1

 +2

 +2

 +2

 +1

 0

 ?1

 ?2

 0

 2

 Red 7

 +1

 +1

 +1

 +1

 +1

 0 or +1

 0

 0

 ?1

 ?1

 1

 Halves

 +0.5

 +1

 +1

 +1.5

 +1

 +0.5

 0

 -0.5

 ?1

 ?1

 3

 Zen Count

 +1

 +1

 +2

 +2

 +2

 +1

 0

 0

 ?2

 ?1

 2

 The primary goal of a card counting system is to assign point values to each card that roughly correlate to the card’s “effect of removal” or EOR (that is, the effect a single card has on the house advantage once removed from play), thus enabling the player to gauge the house advantage based on the composition of cards still to be dealt. Larger ratios between point values can better correlate to actual EOR, but add complexity to the system. Counting systems may be referred to as “level 1”, “level 2”, etc., corresponding to the number of different point values the system calls for.

 The ideal system is a system that is usable by the player and offers the highest average dollar return per period of time when dealt at a fixed rate. With this in mind, systems aim to achieve a balance of efficiency in three categories:[9]

 Betting correlation (BC)

 When the sum of all the permutations of the undealt cards offers a positive expectation to a player using optimal playing strategy, there is a positive expectation to a player placing a bet. A system’s BC gauges how effective a system is at informing the user of this situation.

 Playing efficiency (PE)

 A portion of the expected profit comes from modifying playing strategy based on the known altered composition of cards. For this reason, a system’s PE gauges how effectively it informs the player to modify strategy according to the actual composition of undealt cards. A system’s PE is important when the effect of PE has a large impact on the total gain, as in single- and double-deck games.

 Insurance correlation (IC)

 A portion of expected gain from counting cards comes from taking the insurance bet, which becomes profitable at high counts. An increase in IC will offer additional value to a card counting system.

 Some strategies count the ace (ace-reckoned strategies) and some do not (ace-neutral strategies). Including aces in the count improves betting correlation since the ace is the most valuable card in the deck for betting purposes. However, since the ace can either be counted as one or eleven, including an ace in the count decreases the accuracy of playing efficiency. Since PE is more important in single- and double-deck games, and BC is more important in shoe games, counting the ace is more important in shoe games.

 One way to deal with such tradeoffs is to ignore the ace to yield higher PE while keeping a side count which is used to detect an additional change in EV which the player will use to detect additional betting opportunities that ordinarily would not be indicated by the primary card counting system.

 The most common side counted card is the ace since it is the most important card in terms of achieving a balance of BC and PE. In theory, a player could keep a side count of every card and achieve a near 100% PE, however, methods involving additional side counts for PE become more complex at an exponential rate as you add more side counts and the ability of the human mind is quickly overtasked and unable to make the necessary computations. Without any side counts, PE can approach 70%.[9]

 Since there is the potential to create an overtaxing demand on the human mind while using a card counting system another important design consideration is the ease of use. Higher-level systems and systems with side counts will obviously become more difficult and in an attempt to make them easier, unbalanced systems eliminate the need for a player to keep tabs on the number of cards/decks that have already entered play typically at the expense of lowering PE.[8]

 The running count is the running total of each card’s assigned value. When using a balanced count (such as the Hi-Lo system), the running count is converted into a “true count”, which takes into consideration the number of decks used. With Hi-Lo, the true count is the running count divided by the number of decks that have not yet been dealt; this can be calculated by division or approximated with an average card count per round times the number of rounds dealt. However, many variations of the true count calculation exist.[10]

 This section needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (June 2021) (Learn how and when to remove this template message)

 Back-counting, or “Wonging”, consists of standing behind a blackjack table and counting the cards as they are dealt. Stanford Wong first proposed the idea of back-counting, hence the name.[11]

 The player will enter or “Wong in” to the game when the count reaches a point at which the player has an advantage. The player may then raise their bets as their advantage increases, or lower their bets as their advantage goes down. Some back-counters prefer to flat-bet, and only bet the same amount once they have entered the game. Some players will stay at the table until the game is shuffled, or they may “Wong out” or leave when the count reaches a level at which they no longer have an advantage.

 Back-counting is generally done on shoe games, of 4, 6, or 8 decks, although it can be done on pitch games of 1 or 2 decks. The reason for this is that the count is more stable in a shoe game, so a player will be less likely to sit down for one or two hands and then have to get up. In addition, many casinos do not allow “mid-shoe entry” in single or double deck games which makes Wonging impossible. Another reason is that many casinos exhibit more effort to thwart card counters on their pitch games than on their shoe games, as a counter has a smaller advantage on an average shoe game than in a pitch game.[12]

 Back-counting differs from traditional card-counting in that the player does not play every hand they see. This offers several advantages. For one, the player does not play hands without a statistical advantage. This increases the total advantage of the player. Another advantage is that the player does not have to change their bet size as much (or at all). Large variations in bet size are one way that casinos detect card counters.

 Back-counting has disadvantages, too. One is that the player frequently does not stay at the table long enough to earn comps. Another disadvantage is that some players may become irritated with players who enter in the middle of a game. They believe that this interrupts the “flow” of the cards. Their resentment may not merely be superstition, though, as this practice will negatively impact the other players at the table; with one fewer player at the table when the card composition becomes unfavorable, the other players will play through more hands under those conditions as they will use up fewer cards per hand. Similarly, they will play fewer hands in the rest of the shoe if the advantage player slips in during the middle of the shoe, when the cards become favorable; with one more player, more of those favorable cards will be used upper hand. This negatively impacts the other players whether they are counting cards or not. Also, a player who hops in and out of games may attract unwanted attention from casino personnel and may be detected as a card-counter.

 While a single player can maintain their own advantage with back-counting, card counting is most often used by teams of players to maximize their advantage. In such a team, some players called “spotters” will sit at a table and play the game at the table minimum, while keeping a count (basically doing the back “counting”). When the count is significantly high, the spotter will discreetly signal another player, known as a “big player”, that the count is high (the table is “hot”). The big player will then “Wong in” and wager vastly higher sums (up to the table maximum) while the count is high. When the count “cools off” or the shoe is shuffled (resetting the count), the big player will “Wong out” and look for other counters who are signaling a high count. This was the system used by the MIT Blackjack Team, whose story was in turn the inspiration for the Canadian movie The Last Casino which was later re-made into the Hollywood version 21.[13]

 The main advantage of group play is that the team can count several tables while a single back-counting player can usually only track one table. This allows big players to move from table to table, maintaining the high-count advantage without being out of action very long. It also allows redundancy while the big player is seated as both the counter and big player can keep the count (as in the movie 21, the spotter can communicate the count to the big player discreetly as they sit down). The disadvantages include requiring multiple spotters who can keep an accurate count, splitting the “take” among all members of the team, requiring spotters to play a table regardless of the count (using only basic strategy, these players will lose money long-term), and requiring signals, which can alert pit bosses.

 A simple variation removes the loss of having spotters play; the spotters simply watch the table instead of playing and signal big players to Wong in and out as normal. The disadvantages of this variation are reduced ability of the spotter and big player to communicate, reduced comps as the spotters are not sitting down, and vastly increased suspicion, as blackjack is not generally considered a spectator sport in casinos except among those actually playing (unlike craps, roulette, and wheels of fortune which have larger displays and so tend to attract more spectators).

 A mathematical principle called the Kelly criterion indicates that bet increases should be proportional to the player’s advantage. In practice, this means that the higher the count, the more a player should bet to take advantage of the player’s edge. Using this principle, a counter can vary bet sizes in proportion to the advantage dictated by a count. This creates a “bet ramp” according to the principles of the Kelly criterion. A bet ramp is a betting plan with a specific bet size tied to each true count value in such a way that the player wagers proportionally to the player’s advantage to maximize bankroll growth. Taken to its conclusion, the Kelly criterion demands that a player not bet anything when the deck does not offer a positive expectation; “Wonging” implements this.[14]

 Historically, blackjack played with a perfect basic strategy offered a house edge of less than 0.5%. As more casinos have switched games to dealer hits soft-17 and blackjack pays 6:5, the average house edge in Nevada has increased to 1%. A typical card counter who ranges bets appropriately in a game with six decks will have an advantage of approximately 1% over the casino. Advantages of up to 2.5% are possible at normal penetrations from counting 6-deck Spanish 21, for the S17 or H17 with redoubling games.[15] This amount varies based on the counter’s skill level, penetration (1 – a fraction of pack cut off), and the betting spread (player’s maximum bet divided by minimum bet). The variance in blackjack is high, so generating a sizable profit can take hundreds of hours of play. The deck will only have a positive enough count for the player to raise bets 10%-35% of the time depending on rules, penetration, and strategy.[16]

 At a table where a player makes a $100 average bet, a 1% advantage means a player will win an average of $1 per round. This translates into an average hourly winning of $50 if the player is dealt 50 hands per hour.

 Under one set of circumstances, a player with a 1-15 unit bet spread with only one-deck cut off of a six-deck game will enjoy an advantage of as much as 1.2% with a Standard Deviation of 3.5 on a 2.1 unit average bet.[17] Therefore, it is highly advisable for counters to set aside a large dedicated bankroll; one popular rule of thumb dictates a bankroll of 100 times the maximum bet per hand.[18][19]

 Another aspect of the probability of card counting is that, at higher counts, the player’s probability of winning a hand is only slightly changed and still below 50%.[20] The player’s edge over the house on such hands does not come from the player’s probability of winning the hands. Instead, it comes from the increased probability of blackjacks, increased gain and benefits from doubling, splitting, and surrender, and the insurance side bet, which becomes profitable at high counts.

 Many factors affect expected profit, including:

 The overall efficiency of a card counting system at detecting player advantage; affects blackjack card counting how often the player will actually play a hand at an advantage per period of time

 The overall efficiency at creating player advantage as a whole; a system may indicate a small advantage when in fact the advantage is much larger – this reduces the overall ROI of the system while in play.

 The rules of the game.

 Penetration will almost directly affect the magnitude of player advantage that is exploitable and the rate that hands are dealt with a player at an advantage.

 The number of players seated at a table will slow the game pace, and reduce the number of hands a player will be able to play in a given time frame.

 Game speed, table with side bets will be dealt at a slower pace than tables without them which will reduce the number of hands dealt over time.

 The use of an automatic shuffle machine or in rare cases, a dealer dedicated solely to shuffling a new shoe while another is in play, will eliminate the need for the dealer to shuffle the shoe prior to dealing a new one, increasing game speed.

 Card counting devices are available but are illegal in most U.S. casinos. Card counting with the mind is legal, although U.S. casinos reserve the right to remove suspected counters.[21]

 Card counting is not illegal under British law, nor is it under federal, state, or local laws in the United States provided that no external card counting device or person assists the player in counting cards. Still, casinos object to the practice, and try to prevent it,[22] banning players believed to be counters. In their pursuit to identify card counters, casinos sometimes misidentify and ban players suspected of counting cards even if they do not.[23]

 Atlantic City casinos in the US state of New Jersey are forbidden from barring card counters as a result of a New Jersey Supreme Court decision. In 1979, Ken Uston, a Blackjack Hall of Fame inductee, filed a lawsuit against an Atlantic City casino, claiming that casinos did not have the right to ban skilled players. The New Jersey Supreme Court agreed,[24] ruling that “the state’s control of Atlantic City’s casinos is so complete that only the New Jersey Casino Control Commission has the power to make rules to exclude skillful players.” The Commission has made no regulation on card counting, so Atlantic City casinos are not allowed to ban card counters. As they are unable to ban counters even when identified, Atlantic City casinos have increased the use of countermeasures.[25]

 Macau, the gambling capital of the world and the only legal gambling location in China,[26] does not technically prohibit card counting but casinos reserve the right to expel or ban any customers, as is the case in the US and Britain.[27] The use of electronic devices to aid such strategies, however, is strictly prohibited and can lead to arrest.[28]

 Monitoring player behavior to assist with detecting the card counters falls into the hands of the on-floor casino personnel (“pit bosses”) and casino-surveillance personnel, who may use video surveillance (“the eye in the sky”) as well as computer analysis, to try to spot playing behavior indicative of card counting. Early counter-strategies featured the dealers learning to count the cards themselves to recognize the patterns in the players. Many casino chains keep databases of players that they consider undesirable. Casinos can also subscribe to databases of advantage players offered by agencies like Griffin Investigations, Biometrica, and OSN (Oregon Surveillance Network).[29] Griffin Investigations filed for Chapter 11 bankruptcy protection in 2005 after losing a libel lawsuit filed by professional gamblers.[30] In 2008 all Chapter 11 payments were said to be up to date and all requirements met, and information was being supplied using data encryption and secure servers.[31][vague] If a player is found to be in such a database, they will almost certainly be stopped from play and asked to leave regardless of their table play. For successful card counters, therefore, skill at “cover” behavior, to hide counting and avoid “drawing heat” and possibly being barred, may be just as important as playing skill.

 Detection of card counters will be confirmed after a player is first suspected of counting cards; when seeking card counters, casino employees, whatever their position, could be alerted by many things that are most common when related to card counting but not common for other players. These include:[32][33][34]

 Large buy-ins

 Dramatic bet variation especially with larger bets being placed only at the end of a shoe

 Playing only a small number of hands during a shoe

 Refusal to play rated

 Table hopping

 Playing multiple hands

 Lifetime winnings

 Card counters may make unique playing strategy deviations not normally used by non-counters. Plays such as splitting tens, doubling soft 18/19/20, standing on 15/16, and surrendering on 14, when basic strategy says otherwise, may be a sign of a card counter.

 Extremely aggressive plays such as splitting tens and doubling soft 19 and 20 are often called out to the pit to notify them because they are telltale signs of not only card counters but hole carding.

 Several semi-automated systems have been designed to aid the detection of card counters. The MindPlay system (now discontinued) scanned card values as the cards were dealt. The Shuffle Master Intelligent Shoe system also scans card values as cards exit the shoe. Software called Bloodhound and Protec 21[35] allows voice input of card and bet values, in an attempt to determine the player edge. A more recent innovation is the use of RFID signatures embedded within the casino chips so that the table can automatically track bet amounts.[36]

 Automated card-reading technology has known abuse potential in that it can be used to simplify the practice of preferential shuffling—having the dealer reshuffle the cards whenever the odds favor the players. To comply with licensing regulations, some blackjack protection systems have been designed to delay access to real-time data on the remaining cards in the shoe.[37] Other vendors consider real-time notification to surveillance that a shoe is “hot” to be an important product feature.[38]

 With card values, play decisions, and bet decisions conveniently accessible, the casino can analyze bet variation, play accuracy, and play variation.

 Bet variation. The simplest way a card counter makes money is to bet more when they have an edge. While playing back the tapes of a recent session of play, the software can generate a scatter plot of the amount bet versus the count at the time the bet was made and find the trendline that best fits the scattered points. If the player is not counting cards, there will be no trend; their bet variation and the count variation will not consistently correlate. If the player is counting and varying bets according to the count, there will be a trend whose slope reflects the player’s average edge from this technique.[39]

 Play variation. When card counters vary from basic strategy, they do so in response to the count, to gain an additional edge. The software can verify whether there is a pattern to play variation. Of particular interest is whether the player sometimes (when the count is positive) takes insurance and stands on 16 versus a dealer 10, but plays differently when the count is negative.

 Casinos have spent a great amount of effort and money in trying to thwart card counters. Countermeasures used to prevent card counters from profiting at blackjack include:[40][41][29][42]

 Decreasing penetration, the number of cards dealt before a shuffle. This reduces the advantage of card counting.

 Banning known counters from playing blackjack, all games, or entering casino property (trespassing).

 Shuffling when a player increases their wager or when the casino feels the remaining cards are advantageous to the player (preferential shuffling).

 Changing rules for splitting, doubling down, or playing multiple hands. This also includes changing a table’s stakes.

 Not allowing entry into a game until a shuffle occurs (no mid-shoe entry).

 Flat betting a player or making it so they cannot change the amount they bet during a shoe.

 Canceling comps earned by counters.

 Confiscation of chips.

 Detention (back rooming).

 Some jurisdictions (e.g. Nevada) have few legal restrictions placed on these countermeasures. Other jurisdictions such as New Jersey limit the countermeasures a casino can take against skilled players.[43]

 Some countermeasures result in disadvantages for the casino. Frequent or complex shuffling, for example, reduces the amount of playing time and consequently the house winnings.[44][45] Some casinos use automatic shuffling machines to counter the loss of time, with some models of machines shuffling one set of cards while another is in play. Others, known as continuous shuffle machines (CSMs), allow the dealer to simply return used cards to a single shoe to allow playing with no interruption. Because CSMs essentially force minimal penetration, they greatly reduce the advantage of traditional counting techniques.[46] In most online casinos the deck is shuffled at the start of each new round, ensuring the house always has the advantage.

 American mathematician Edward O. Thorp is the father of card counting.[47] His 1962 book, Beat the Dealer, outlines betting and playing strategies for optimal play. Although mathematically sound, some of the techniques no longer apply, as casinos took countermeasures (such as no longer dealing with the last card). The counting system in Beat the Dealer, the 10-count, is harder to use and less profitable than later systems. A history of how counting developed can be seen in David Layton’s documentary film The Hot Shoe.

 Before Beat the Dealer, a small number of professional card counters were beating blackjack games Vegas elsewhere. One was Jess Marcum, who developed the first full-fledged point-count system. Another pre-Thorp card counter was professional gambler Joe Bernstein. He is described in 1961’s I Want To Quit Winners by Reno casino owner Harold Smith as an ace counter feared throughout Nevada. And in the 1957 book, Playing Blackjack to Win, Roger Baldwin, Wilbert Cantey, Herbert Maisel, and James McDermott (known as “The Four Horsemen”) published the first accurate blackjack basic strategy and a rudimentary card counting system, devised solely with the aid of crude mechanical calculators — what used to be called “adding machines”.[48]

 From the early days, some have been succeeded, including Al Francesco, the inventor of blackjack team play and the man who taught Ken Uston how to count cards, and Tommy Hyland, manager of the longest-running blackjack team in history. Ken Uston, perhaps the most famous card-counter through his 60 Minutes television appearance and his books, tended to overstate his winnings, as documented by players who worked with him, including Al Francesco and team member Darryl Purpose.[citation needed]

 In the 1970s and 1980s, as computing power grew, more advanced and harder card counting systems came into favor. Many card counters agree, however, that a simpler and less advantageous system that can be played flawlessly for hours earns an overall higher return than a more complex system prone to user error.[citation needed]

 This article includes a list of general references, but it remains largely unverified because it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (May 2012) (Learn how and when to remove this template message)

 In the 1970s Ken Uston was the first to write about a tactic of card counting he called the Big Player Team. The book was based on his experiences working as a “big player” (BP) on Al Francesco’s teams. In big-player blackjack teams a number of card counters, called “spotters”, are dispatched to tables around a casino, where their responsibility is to keep track of the count and signal to the big player when the count indicates a player advantage. The big player then joins the game at that table, placing maximum bets at a player advantage. When the spotter indicates that the count has dropped, they again signal the BP to leave the table. By jumping from table to table as called in by spotters, BP avoids all play at a disadvantage. In addition, since BP’s play appears random and irrational, they avoid detection by the casinos. The spotters, who are doing the actual counting, are not themselves changing their bet size or strategy, so they are relatively inconspicuous.

 With this style of play, a number of blackjack teams have cleared millions of dollars through the years. Well-known blackjack teams with documented earnings in the millions include those run by Al Francesco, Ken Uston, Tommy Hyland, various groups from the Massachusetts Institute of Technology (MIT), and, most recently, a team called “The Greeks”. Ken Uston wrote about blackjack team play in Million Dollar Blackjack (ISBN?0-89746-068-5), although many of the experiences he represents as his own in his books actually happened to other players, especially Bill Erb, a BP Uston worked with on Al Francesco’s team. Ben Mezrich also covers team play in his book Bringing Down The House (ISBN?0-7432-4999-2), which describes how MIT students used it with great success. See also the Canadian movie The Last Casino and the American movie 21, which was based on Mezrich’s book.

 The publication of Ken Uston’s books and of his landmark lawsuits against the casinos, both stimulated the growth of blackjack teams (Hyland’s team and the first MIT team were formed in Atlantic City shortly after the publication of Million Dollar Blackjack) and increased casino awareness of the methods of blackjack teams, making it more difficult for such teams to operate. Hyland and Francesco soon switched to a form of shuffle tracking called “Ace sequencing”. Also referred to as “cutting to the Ace”, this technique involves various methods designed to spot the bottom card during a shuffle (ideally an Ace) and expertly cut the deck and play future hands to force the player to receive the Ace. This made it more difficult for casinos to detect when team members were playing with an advantage. In 1994, members of the Hyland team were arrested for ace sequencing and blackjack team play at Casino Windsor in Windsor, Ontario, Canada. It was documented in court that Nevada casinos with ownership stakes in the Windsor casino were instrumental in the decision to prosecute team members on cheating charges. However, the judge ruled that the players’ conduct was not cheating, but merely the use of intelligent strategy.[49]

 Main article: Shuffling machine

 Automatic shuffling machines (ASMs or batch shufflers), that randomly shuffle decks, interfere with the shuffle tracking variation of card counting by hiding the shuffle. Continuous shuffling machines (CSMs), that partially shuffle used cards back into the “shoe” after every hand, interfere with card counting. CSMs result in shallow penetration (number of seen cards), reducing the effectiveness of card counting.

 Advantage gambling

 Blackjack Hall of Fame

 ^ Thorp (1966), pp. 24–27, pp. 41–47, pp. 98–99, pp. 102–103, p. 110, p. 115.

 ^ Wizard of Odds (July 2011). “How to Play Blackjack”. wizardofodds.com. Retrieved 3 November 2011.

 ^ Griffin, Peter A. (1999). The theory of blackjack: the compleat card counter’s guide to the casino game of 21 (6th?ed.). Las Vegas, Nev.: Huntington Press. ISBN?978-0929712130.

 ^ Sklar, Jessica K.; Sklar, Elizabeth S. (29 February 2012). Mathematics in Popular Culture: Essays on Appearances in Film, Fiction, Games, Television and Other Media. McFarland & Company. p.?151. ISBN?978-0-7864-8994-7. Retrieved 26 August 2014.

 ^ “Rain Man (1988) Plot Summary”. Retrieved 10 July 2014.

 ^ Axelrad (2010), p. 256.

 ^ “Blackjack Side Counts”. Qfit.com. Retrieved 20 March 2009.

 ^ a b “Card Counting Strategies”. Qfit.com. Retrieved 10 March 2013.

 ^ a b Griffin, Peter A. (1999). The theory of blackjack: the compleat card counter’s guide to the casino game of 21 (6th?ed.). Las Vegas, Nev.: Huntington Press. ISBN?978-0929712130.

 ^ “True Count Calculation?– The Whole Story”. Qfit.com. Retrieved 10 March 2013.

 ^ Schlesinger (2005)

 ^ “How to Use Frequency Distributions to Determine Your Card Counting Win Rate and Fluctuations”. Blackjackforumonline.com. Retrieved 20 March 2009.

 ^ Axelrad (2010), pp. 19, 259.

 ^ Axelrad (2010), pp. 258-259.

 ^ Walker (2008), p. 89

 ^ “True Count Frequencies”. Blackjackincolor.com. Retrieved 20 March 2009.

 ^ “Introduction to the High-Low Card Counting Strategy”. wizardofodds.com. Retrieved 1 April 2008.

 ^ Schlesinger (2005), pp. 122-146.

 ^ “Bankrolls, Goals, Risk Data”. Blackjackincolor.com. Retrieved 20 March 2009.

 ^ “Win/Loss/Push Data”. Blackjackincolor.com. Retrieved 20 March 2009.

 ^ “Chen v. STATE, GAMING CONTROL BOARD, 994 P. 2d 1151 – Nev: Supreme Court 2000”. Google Scholar. Retrieved 27 October 2019. On the other hand, neither card counting nor … is illegal under Nevada law.

 ^ Rose1=I. Nelson; Loeb, Robert A. (1998). Blackjack and the law (1st?ed.). Oakland, CA: RGE Pub. ISBN?978-0910575089.

 ^ Zender (2006)

 ^ See summary brief of Uston v. Resorts International Hotel, Inc.; 445 A.2d 370 N.J. 1982

 ^ Olsen (1981)

 ^ Sheng, Mingjie; Gu, Chaolin (2018). “Economic growth and development in Macau (1999–2016): The role of the booming gaming industry”. Cities. 75: 72–80. doi:10.1016/j.cities.2018.01.003.

 ^ Kaplan, Michael (29 July 2016). “How Advantage Players Game the Casinos”. The New York Times. Retrieved 20 May 2020.

 ^ Sood, Suemedha (17 August 2012). “Casino design and why the house always wins”. BBC. Retrieved 20 May 2020.

 ^ a b Blaine, Rick (May 2014). Blackjack Blueprint: How to Play Like a Pro … Part-Time. Huntington Press. ISBN?978-1935396536.

 ^ Liz Benston (13 September 2005). “Griffin book producer files for Chapter 11, citing suit”. LasVegasSun. Retrieved 15 June 2010.

 ^ “Minutes of the Private Investigators Licensing Board for 18 June 2008” (PDF). glsuite.us. Retrieved 22 March 2018.

 ^ Zender, Bill (April 2011). Casino-ology 2: New Strategies for Managing Casino Games. Huntington Press. ISBN?9781935396284.

 ^ Grosjean, James (2007). Exhibit CAA: beyond counting (1st?ed.). Las Vegas, NV: South Side Advantage Press, LLC. ISBN?978-0-9790061-4-2.

 ^ Cellini, D.V. (2003). The card counter’s guide to casino surveillance. Huntington Press.

 ^ “Digitace Website”. digitace.com. Retrieved 20 March 2009.

 ^ Gilbert, Alorie. “CNET News story, “Vegas Casino Bets on RFID””. News.com.com. Retrieved 20 March 2009.

 ^ “High-Tech Casino Advantage Play: Legislative Approaches to the Threat of Predictive Devices” (PDF). Core. Retrieved 19 November 2017.

 ^ Aventura Technologies, Real Time Casino Solution (PDF), diagram 12, “Advantaged Play Server”

 ^ Arnold Snyder’s Blackjack Forum periodical featured a printout that demonstrated this feature

 ^ Nersesian, Bob (May 2016). The Law for Gamblers: A Legal Guide to the Casino Environment. Huntington Press. ISBN?978-1935396628.

 ^ Zender, Bill (October 2013). Casino-ology: The Art of Managing Casino Games. Huntington Press. ISBN?978-0-929712-56-7.

 ^ Rose, I. Nelson; Loeb, Robert A. (1998). Blackjack and the law (1st?ed.). Oakland, CA: RGE Pub. ISBN?978-0910575089.

 ^ Rose, I. Nelson. “Dealing With Card-Counters – Gambling and the Law?”. www.gamblingandthelaw.com. Retrieved 17 November 2017.

 ^ Zender, Bill. “TABLE GAME MANAGEMENT FOR THE SMALL CASINO, PART 2” (PDF). billzender.com. Retrieved 18 November 2017.

 ^ Zender, Bill. “TABLE GAME MYTHS PERSIST AMONG PLAYERS AND DEALERS” (PDF). billzender.com. Retrieved 18 November 2017.

 ^ Barker, Jeff. “Horseshoe adds continuous shuffle machines, stirring industry debate”. baltimoresun.com. Retrieved 18 November 2017.

 ^ Loudon Ofton. “The History of Blackjack”. BlackjackApprenticeship.com. Retrieved 9 March 2013.

 ^ “History of Blackjack and Card Counting”. Blackjack Review Network. Retrieved 16 June 2017.

 ^ Snyder (2006)

 Axelrad, Josh (2010). Repeat until Rich: A Professional Card Counter’s Chronicle of the Blackjack Wars. New York: Penguin Press. ISBN?978-1-59420-247-6.

 Griffin, Peter (1988). The Theory of Blackjack: The Complete Card Counter’s Guide (4th?ed.). Las Vegas: Huntington Press. ISBN?0-915141-02-7.

 Eddie Olsen (18 April 1981). “Ken Uston: Big Player Without a Game”. The Philadelphia Inquirer.

 Rose, I. Nelson; Loeb, Robert A. (1998). Blackjack and the Law (1st?ed.). Oakland, CA: RGE Publishers. ISBN?978-0-910575-08-9.

 Schlesinger, Donald (2005). Blackjack Attack: playing the pros’ way (3rd?ed.). Las Vegas: RGE Publishing. ISBN?978-0-910575-20-1.

 Snyder, Arnold (2006). The Big Book of Blackjack (1st?ed.). New York: Cardoza Publishing. ISBN?1-58042-155-5.

 Thorp, Edward O. (1966). Beat the Dealer: A Winning Strategy for the Game of Twenty-One. New York: Vintage Books. ISBN?0-394-70310-3.

 Walker, Katarina (2008). The Pro’s Guide to Spanish 21 and Australian Pontoon. New York: Maven Press. ISBN?978-1-4357-1065-8.

 Zender, Bill (2006). Advantage Play for the Casino Executive. OCLC?156916229.

 Snyder, Arnold (2005). Blackbelt in Blackjack: Playing 21 as a Martial Art (Revised?ed.). New York: Cardoza Publishing. ISBN?1-58042-143-1.

 vteBlackjackAdvantage play

 Glossary of blackjack terms

 Card counting

 Shuffle track

 Hole carding

 Blackjack.jpgMiscellaneous

 Chinese Blackjack

 Spanish 21

 Super Fun 21

 Double Attack Blackjack

 Double Exposure Blackjack

 Elimination Blackjack

 Pontoon

 Malaysian Pontoon

 Power blackjack

 Edge sorting

 Community

 Blackjack Forum

 Blackjack Hall of Fame

 Al Francesco

 Peter A. Griffin

 Thomas Hyland

 Zeljko Ranogajec

 Arnold Snyder

 Edward O. Thorp

 Ken Uston

 Stanford Wong

 Steven L. Heston

 Mike Aponte

 Max Rubin

 Blair Hull

 Lawrence Revere

 James Grosjean

 Richard W. Munchkin

 Don Schlesinger

 Darryl Purpose

 vteGamblingGames

 See: Gambling games

 Venues

 Casino

 List

 Online casino

 Cardroom

 Racino

 Riverboat casino

 ScienceMathematics

 Gambling mathematics

 Mathematics of bookmaking

 Poker probability

 Strategies

 Advantage gambling

 Card counting

 Dice control

 Asian handicap

 Due Column betting

 Labouchère system

 Martingale

 By countryAfrica

 Angola

 Nigeria

 South Africa

 Asia

 Cambodia

 China

 Hong Kong

 Macau

 India

 Japan

 Pakistan

 Philippines

 Manila

 Russia

 Taiwan

 Thailand

 Turkey

 Europe

 Estonia

 France

 Italy

 Norway

 Russia

 Turkey

 Ukraine

 United Kingdom

 North America

 Mexico

 United States

 Oceania

 Australia

 New Zealand

 Terminology

 See: Gambling terminology

 Miscellaneous

 Casino game

 Game of chance

 Game of skill

 List of bets

 Problem gambling

 Category Category

 Commons page Commons

 Wiktionary page Wiktionary

 WikiProject WikiProject

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน