2488 คาสิโนแบล็คแจ็ค: ประกาศสำคัญ | 888.com?

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 

 Please note that 888’s services are not being offered to 888 casino blackjack players residing in your location.

 Should you have Available Funds in any 888 account, please rest assured they are secure and you can withdraw them at any time in accordance with the applicable withdrawal policies, as follows:

 888casino

 To withdraw Available Funds click here >>

 888casino withdrawal policy

 888poker

 To withdraw Available Funds click here >>

 888poker withdrawal policy

 888sport

 To withdraw Available Funds click here >>

 888sport withdrawal policy

 * For 888sport players: if you have unsettled bets on your account, you will be able to withdraw any winnings upon bet settlement.

 If you experience any difficulties accessing your account or withdrawing your funds, you can contact Customer Services by emailing support@888.com

 请注意,您所在地点已不再提供 888 服务。

 如果您的 888 帐户内仍有可用资金,您大可对资金安全性感到放心,也可按照适用的提款政策随时提取帐户内的资金,具体条款如下:

 888casino

 要提取可用资金,请单击 此处 >>

 888casino 提款政策

 888poker

 要提取可用资金,请单击 此处 >>

 888poker 提款政策

 888sport

 要提取可用资金,请单击 此处 >>

 888sport 提款政策

 * 对于 888sport 玩家:如果帐户中存在未结算的投注,您可以在投注结算之后提现任何赢款。

 如果您在访问帐户或提取资金时遇到任何困难,请发送电子邮件至如下地址以联系您的客户服务人员:support@888.com

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน