แบล็คแจ็ค 21 ออนไลน์: แบล็คแจ็ค 21 ออนไลน์เกมโดย Wazdan

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 Index

 Hide

 Show

 Blackjack 21 Game Controls How to Play?Blackjack 21?

 To control the gameplay of the?blackjack?online game?Blackjack 21, you have the console. You can see it in the bottom of the screen. It is made up of certain buttons and info windows. You get 100 credits at the beginning. You can check your balance in the Credit section.

 The playing chips above the control panel with a value range of 0.1–100 help you place the bet. You should click one of the chips to drag it over to the game table. The total number of credits you bet is displayed in the Bet and Total Bet sections. You can also place the maximum bet of 100 credits using the Max Bet button. Click the Cancel Bet button to cancel your bet before the game starts. You can start the game using the big round button in the middle of the console. When the first two cards are dealt, more buttons appear on the screen:

 Hit – draw a card

 Stand – finish (if you have a complete combination)

 Split – split a combination into two hands

 You can see your win in the Win section. When the round ends, you will see the Last Bet button which repeats the previous stake.?

 The game rules of the game Blackjack 21 by Wazdan are nearly the same as in land-based casinos. Your task is to compile a combination blackjack 21 online of cards which have a higher value than the dealer’s ones. The highest combination pays 2.5 times the bet. Other winning combinations pay 2 times the bet. If your hand is lower than the dealer’s or you exceed 21 points, you lose your bet. Each card has a value:

 Cards from 2 to 10 have the corresponding values

 J, Q and K are 10 points

 A is 11 points if a combo with this card is 21 or less points. Otherwise, its value is 1

 When the round starts, both you and the dealer get two cards (and you can draw more if you need). If the dealer’s face-up card is an Ace, you can get an Insurance. The Insurance means betting a half of your initial bet and if the dealer has a Blackjack (21 points for 2 cards), you lose your bet but the insurance doubles. Otherwise, only the second half burns away. The blackjack 21 online free version of the blackjack game lets you bet a maximum of 100 credits for 1 hand in one round. There is no double up button and Autoplay is inactive.

 In addition to the controls mentioned above, the game comes with some extra buttons on the bottom left of the screen:

 Gear lets you play in the full-screen mode, speed up the game or use the spacebar to start the round

 Speaker turns the sound on or off

 The question mark briefly describes buttons and game rules

 The “i” button opens the payout table

 The Blackjack 21 slot by Wazdan lets you feel the true spirit of Las Vegas. You have 100 credits to place bets, form hands and beat the dealer. The main thing is to get more points than the dealer but not exceed 21 points.?At NeonSlots you will find many different?online blackjack 21 online gambling games?to play for free.

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน