เกมแบล็คแจ็ค: วิธีการเล่นแบล็คแจ็ค

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 Blackjack

 Blackjack

 HOW TO PLAY

 ODDS

 STRATEGIES

 ETIQUETTE

 Blackjack is one of the most popular casino table games. It’s fun, simple to play, and unlike many games, offers a chance to beat the house through skill. All you need is some knowledge and confidence to make smart choices. Start right here.

 Play Video

 get your game on blackjack video

 In Blackjack, also known as 21, the object of the game is to beat the dealer, not the other players. There are two ways to win: Get a hand of cards with a higher total points value (up to 21) than the dealer; or not to “bust”, i.e. get a total over 21 points, before the dealer does. That’s it.

 In Blackjack, only the card’s face value counts, not the suit. So, for example, the 8 of spades is counted as 8 points. The total number of points of the cards equals the value of the hand.

 Numbered Cards from 2-10

 Clubs, diamonds, hearts and spades numbered from 2-10 are worth their face value.

 Face playing cards

 Picture cards are worth 10 points each, so the King, Queen and Jack are each valued at 10 points.

 Ace of hearts

 The ace is worth either 1 point, or 11 points: it’s the player’s choice and depends on the hand.

 

<div class="module7-2-column-module-container module-padding container-fluid carousel-contrast-false module-bg-none " style="background-image:url(

 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/playsmart/wp-content/themes/playsmart/modules/module_7_two_column_carousel.php on line 55

 )” tabindex=”-1″>

 What’s a bust, a push or a soft hand? Before you play the game, get a handle on the terms:

 A ten of diamonds and an Ace of spades

 A hand of two cards that adds up to 21

 A four of spades and an Ace of hearts

 A hand of two cards, one of which is an ace

 blackjack gameA Jack of diamonds and a seven of clubs

 A hand of two cards, without an ace

 A table is divided in half, with an ace of spades beside an 8 of hearts on one side, and an 8 of clubs beside an Ace of diamonds on the other side.

 When your total is the same as the dealer’s

 A five of hearts, a Queen of clubs and a ten of diamonds.

 A hand that totals more than 21

 Previous

 Next

 close

 Dollar signs signifying expense level with a check mark next to the middle option $$.blackjack game

 1

 Start with a game plan; set a budget in advance and stick to it.

 An overview of a Blackjack table

 2

 Know how a round is played, from the points value for every card and hand, to what it takes to beat the dealer.

 A hand demonstrates a tapping motion to indicate a move in Blackjack.

 3

 Hit, stand, split or double down: Learn all the right moves and how to use them.

 Three Blackjack tables.

 4

 Choose the right Blackjack table, starting with the lowest minimum if you’re new to the game. Feel free to watch at first to get the feel of blackjack game the play.

 Blackjack is exciting. Be sure to have a game plan before you play, so you don’t get carried away. Start with a budget.

 Dollar sign.

 Decide how much you want to spend in advance. Treat this as part of your entertainment budget: Money you’d spend on a night out, not expecting to bring it home.

 Crossed out credit card

 To make sure you only spend what you bring, use cash and leave the cards at home.

 Trophy with check mark

 It’s no fun to be up and then lose it all. When you’re winning, decide in advance when it’s time to walk away. Some players set this at the point when they double their money.

 

<div class="module7-2-column-module-container module-padding container-fluid carousel-contrast-false module-bg-none " style="background-image:url(

 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/playsmart/wp-content/themes/playsmart/modules/module_7_two_column_carousel.php on line 55

 )” tabindex=”-1″>

 Let the games begin. A round of Blackjack starts with the dealer.

 If the dealer doesn’t have Blackjack to start, then regular play begins.

 A dealer at the centre of a Blackjack table.

 The action starts with players placing bets, using chips purchased from the dealer, until the dealer signals “no more bets”. The dealer then deals two cards facing up to each player, and two to herself, with one card face up, the other face down.

 A ten of diamonds next to a card face-down

 If she has a ten or an ace, she will check to see if the face-down card adds up to a Blackjack, or 21 points. If so, the round is over and all players automatically lose – unless one of the players also has Blackjack, in which case they get to keep their original bet.

 A Queen of spades, eight of hearts, four of spades on one side of a table and an eight of diamonds next to a King of spades and a stack of chips

 If the dealer goes over 21 points, then any player who didn’t already bust, or exceed 21, will win. If the dealer doesn’t bust, then the higher point total between the player and dealer will win. If point totals are the same, it’s a tie, or push, and the player keeps their original bet.

 Previous

 Next

 close

 

<div class="module7-2-column-module-container module-padding container-fluid carousel-contrast-false module-bg-none " style="background-image:url(

 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/playsmart/wp-content/themes/playsmart/modules/module_7_two_column_carousel.php on line 55

 )” tabindex=”-1″>

 Each player, starting from the dealer’s left, starts with two cards face up and must decide their next move from four possible options:

 A hand demonstrates a tapping motion to indicate a move in Blackjack.

 This is to request another card from the dealer when you have a low hand, such as 10 points or less. If this card takes your total points above 21, then it’s a “bust”, or loss. The move: Tap your finger on the table behind your cards.

 Learn when to Hit here

 A hand waving over two cards.

 A player is satisfied with their points total, such as a hand of 17 or more, and will “stand”, or stay with the hand as is. The move: Wave your hand over the cards, palm down.

 Learn when to Stand here

 A hand splitting two cards with two fingers.

 A player with two similar cards can choose to separate these into two individual hands, called a split. With this move, a player must make another bet equal to the original bet.

 The dealer will automatically give the first hand a second card, which the player may hit, stand, or double, before moving to the second hand. The move: Show the dealer a splitting gesture of your index and ring finger.

 Tip

 When splitting aces, each ace gets only one card. If the player gets a ten and ace after splitting, then it counts as 21 points (not a Blackjack).

 Learn when to Split here

 A hand adding a second poker chip.

 Double the initial bet in return for receiving one, and only one, draw card. The move: Place a chip next to the original chip bet on the hand.

 Tip

 You can only double down after you receive your first two cards and before drawing another card.

 Learn when to Double Down here

 Previous

 Next

 close

 Not all Blackjack tables are created equal. Before you sit, select a Blackjack table for its posted minimum and maximum bets. New players might prefer to start with the lowest minimum table, usually with bets from $5 to $15. That way, the play can last longer.

 Tip

 For new players, it’s a good idea to watch a few rounds and get comfortable with the table, the play and the other players before getting into the game.

 Tip

 Many think avoiding a table where the dealer is on a “hot” streak is the way to go. But what happens in the game is only in the cards – not because of a “hot” or “cold” dealer.

 Insurance is a side bet that the dealer has Blackjack and is treated independently of the main wager. It pays 2:1 (meaning that the player receives two dollars for every dollar bet) and is offered if the dealer’s up card is an Ace. This is a bet that the dealer’s down card, or “hole” card, is valued at 10.

 

<div class="module7-2-column-module-container module-padding container-fluid carousel-contrast-false module-bg-none " style="background-image:url(

 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/playsmart/wp-content/themes/playsmart/modules/module_7_two_column_carousel.php on line 55

 )” tabindex=”-1″>

 Blackjack is so popular that it’s spawned a number of variations, from additional side bets to more complex versions with unique betting options and play dynamics.

 7 on a blaze of flames.

 Blazing 7s Blackjack offers a progressive side bet that pays out depending on how many 7s are in your hand and the dealer’s hand – the more 7s, the more you win!

 Learn More About Blackjack Variations

 Free Bet

 Free Bet Blackjack plays the same rules as normal, except that it gives you free splits and double downs!

 Learn More About Blackjack Variations

 A poker chip being placed onto the 21+3 box.

 Xtreme 21 + 3 is a side bet that adds a little poker excitement to your standard Blackjack game – if your first two cards and the dealer’s face-up card combine into an eligible three-card poker hand, you win!

 Learn More About Blackjack Variations

 3 of diamonds switching with a jack of diamonds to make one hand, a 3 of diamonds with 5 of spades and the second hand, a jack of diamonds and king of spades.

 Blackjack switch let’s you make the most of two hands, by swapping out the second card dealt to each.

 Learn More About Blackjack Variations

 Spanish written across 21.

 Remove the tens from the deck, add some new play options and bonus prizes, and what do you get? Spanish 21.

 Learn More About Blackjack Variations

 Two cards with Zappit written on top.

 Zappit follows standard Blackjack rules with one major twist: under the right circumstances, your opening cards can be exchanged for new ones.

 Learn More About Blackjack Variations

 An Ace of clubs and a jack of hearts each with casino chips below it. War Blackjack is written around it.

 This exciting version of Blackjack lets you combine two bets to increase your chances of winning – one on a hand of Casino War and another on a standard hand of Blackjack.

 Learn More About Blackjack Variations

 Previous

 Next

 close

 Find a casino near you open in a new window

 Play Blackjack at OLG.ca open in a new window

 SEE NEXT : ODDS

 download on the app store

 get it on google play

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน