เล่น Blackjack ฟรี: สุดยอดเว็บไซต์แบล็คแจ็คฟรีที่จะช่วยคุณฝึกทักษะออนไลน์ของคุณ

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 You play for chips in free blackjack but not for real money

 Free blackjack is a great way for beginners to get a feel for the game or for more experienced players to practice their skills.

 There are many great places you can play blackjack without spending any of your own money, but your options boil down to two choices:

 Free blackjack games

 Free blackjack demos

 The key when you’re playing blackjack is that you have fun and doing so for free is a great way to do that – you don’t need to worry about winning or losing money, just simply having the best hand.

 We cover everything you need to know about free blackjack, from where you can play it to a simple strategy that will increase your chances of winning.

 Please be aware that all bonuses and promotions mentioned in this article come with the following conditions in order to meet UK casino compliance laws:

 18+ T&Cs apply

 Blackjack Site

 Rating

 Free Blackjack Game

 Demo Or Game?

 Casino Or Site?

 247Games

 ?

 24.7 Blackjack

 Game

 Site

 Dunder

 ?

 Blackjack Multi Hand

 Demo

 Casino

 888

 

 Free Blackjack

 Game

 Casino

 Cashino

 

 Blackjack Surrender

 Demo

 Casino

 Arkadium

 

 Free Online Blackjack

 Game

 Site

 The Washington Post

 

 Free Online Blackjack

 Game

 Site

 Daily Mail

 

 Blackjack Game

 Game

 Site

 Wizard Of Odds

 

 Online Blackjack Trainer

 Game

 Site

 The Express

 

 Blackjack

 Game

 Site

 Free blackjack is precisely what it sounds like – games that you can play for fun without spending any of your own money.

 There are two different types of free blackjack and, while they’re both free, each of them offers something slightly different:

 Games: stand-alone blackjack titles that cost nothing to play.

 Demos: free introductory versions of popular blackjack games.

 Free games are available on a wide variety of websites – from newspaper publications (like The Washington Post) to specialist blackjack sites (such as Wizard Of Odds).

 What you’ll find is that most online casinos don’t offer free demos of the blackjack games they offer – we found just a few casinos offering this and only for a handful of their titles.

 On the other hand, there are a few great sites that allow you to play free blackjack games – with the excellent 247Games among the best of these sites.

 888 has a great free blackjack game.

 Credit: 888

 Where can I play this game? 888

 What’s good about it? Good information section

 Best for this blackjack player: Someone looking to practice before playing for cash

 Game rating: ?

 Dunder has a great free blackjack demo.

 Credit: Dunder

 Where can I play this game? Dunder

 What’s good about it? Nice layout

 Best for this blackjack player: Players practising their skills before playing cash

 Game rating:

 Cashino has a great free blackjack game.

 Credit: Cashino

 Where can I play this game? Cashino

 What’s good about it? Helpful tips on how to play

 Best for this blackjack player: Gamblers seeking a simple introduction to blackjack

 Game rating:

 Arkadium has a great free blackjack game.

 Credit: Arkadium

 Where can I play this game? Arkadium

 What’s good about it? Really simple gameplay

 Best for this blackjack player: Anyone looking a casual game

 Game rating:

 247 Games has a great free blackjack game.

 Credit: 247 Games

 Where can I play this game? 247 Blackjack

 What’s good about it? The layout is very easy to understand

 Best for this blackjack player: First-time blackjack players

 Game rating:

 The Washington Post has a great free blackjack game.

 Credit: The Washington Post

 Where can I play this game? The Washington Post

 What’s good about it? It’s extremely easy to play

 Best for this blackjack player: Absolute beginners

 Game rating:

 Daily Mail has a great free blackjack game.

 Credit: Daily Mail

 Where can I play this game? Daily Mail

 What’s good about it? Simple, straightforward, and satisfying

 Best for this blackjack player: People without any prior blackjack experience

 Game rating:

 

 Credit: Wizard Of Odds

 Where can I play this game? Wizard Of Odds

 What’s good about it? It lists some of the odds of the key blackjack bets

 Best for this blackjack player: Beginners who want to improve their game

 Game rating:

 The Express has a great free blackjack game.

 Credit: The Express

 Where can I play this game? The Express

 What’s good about it? Very quick to pick up

 Best for this blackjack player: Novice blackjack players

 Game rating:

 Free blackjack titles are perfect for gamblers who’ve never played the game before and want an introduction to it.

 This means that the very best free blackjack games are easy to play, understand, and you can see how to make improvements in your betting – 24.7 Blackjack offers all of this in spades.

 Created by 247Games, it gives you $2,500 of starting chips and asks you to pick your first bet without seeing your cards – as is standard in blackjack.

 You then deal the cards out and choose whether to ‘hit’ or ‘stand’.

 We really enjoy playing 24.7 Blackjack because it’s so easy to understand and so simple to make a bet – though, it does help if you make a big win!

 Find the best free blackjack game at 247 Games.

 Credit: 247 Games

 Free blackjack demos are an ideal way for more experienced players to get a taster of casino games before deciding if they want to play them for real money.

 The top blackjack demos need to give a realistic experience of the cash version of the game they’re introducing you to – and this is exactly what you get from Blackjack Multi Hand.

 The layout, wagering options, commentary, and background music are identical to the real money version of the game – with the same helpful tips dished out at various betting opportunities.

 You get a very generous balance of 999,999 credits to play with, giving you ample opportunity to really get a feel for the game.

 We’re big fans of the free demo of Blackjack Multi Hand – of course, that might have something to do with scoring a blackjack!

 Find the best free blackjack demo at Dunder.

 Credit: Dunder

 Playing blackjack for free is incredibly simple – all you need to do is find a website offering free games or an online casino with demos that let you try before you buy.

 While both demos and free games will give you some instructions on how to play blackjack, we recommend that you get a bit of guidance before you place your first bet – even if you have no intention of ever placing a cash bet.

 What’s aim of the game? To get a score of 21 – or as close as possible to it.

 Who do you play against? The dealer.

 How many cards are you dealt? Two to begin with.

 Am I dealt more cards? After your first two cards, you can stand or hit – if you stand, you’re dealt no further cards; if you hit, you’re dealt as many more cards as you like until you go bust.

 Can the dealer go bust? The dealer goes bust if their cards total more than 21.

 When do I bet? You bet before you’re dealt your cards – there are also various other points in the game when you can bet.

 How do I win at blackjack? You need to beat the dealer’s score.

 Find a free game or demo.

 Choose your bet size.

 Hit ‘deal’ or ‘play’ to receive your first two cards.

 Decide whether to hit or stand.

 If you stand – wait for the dealer’s cards to be dealt and see if you win or lose.

 If you hit – decide how many play blackjack for free extra cards you want to be dealt with.

 Collect your winnings or take note of how much you’ve lost.

 All playing cards have a value in free blackjack.

 Credit: Wikipedia

 One of the great things about blackjack is that the card values are so simple to learn.

 Numbered cards all have their face value – if you’re dealt 2 of Spades it’s worth two

 Picture cards are all worth 10 – jack, queen, and king are all 10

 Ace is worth 1 or 11 – pending on what value best benefits your hand

 Card

 Value

 Suit

 Two

 2

 Any

 Three

 3

 Any

 Four

 4

 Any

 Five

 5

 Any

 Six

 6

 Any

 Seven

 7

 Any

 Eight

 8

 Any

 Nine

 9

 Any

 Ten

 10

 Any

 Jack

 10

 Any

 Queen

 10

 Any

 King

 10

 Any

 Ace

 1 or 11

 Any

 Free blackjack is precisely what it sounds like – you play a game purely for fun, without betting any real money.

 This works in two ways:

 You play a free blackjack game.

 You play a free blackjack demo.

 What you’ll find with how free games work is that they’re often very basic – the gameplay is kept as simple as possible to make it easy enough for beginners to play.

 Free demos are often more involved than the game you can play without spending your own cash. The reason for this is that they’re an introduction to a game that will allow you the chance to bet real money. This means that they can offer you more betting options than free games.

 There’s no right or wrong way of taking advantage of the many options for playing online blackjack for free – you may prefer to play games or demos and might like to try them both.

 What’s important is you do what works for you and gives you the most fun when playing blackjack.

 Whether you’re playing for money or for free, the rules of blackjack are exactly the same.

 The video below gives you an excellent introduction to the rules of blackjack – after you’ve watched it you can read the key rules underneath the video.

 Beat the dealer’s hand without getting a total of over 21.

 You play against the dealer – not against other players.

 You’re dealt two cards to start with.

 Stand – you stick with your cards.

 Hit – you’re dealt extra cards.

 The dealer must hit until they’ve scored at least 17.

 Go bust – you lose.

 Beat the dealer’s hand – you win.

 You can hold your phone in your hand on an escalator and play free blackjack.

 Credit: Pikrepo

 There are many great apps that allow you to play free blackjack. We’ve picked the three best ones for both Android and iOS.

 1. Blackjack – Free & Offline

 Blackjack - Free & Offline is a great free blackjack app.

 Credit: YouTube

 Why is it a great app? It’s fully available offline.

 2. BLACKJACK!

 Blackjack! is a great free blackjack app.

 Credit: YouTube

 Why is it a great app? You can play live tournaments.

 3. Blackjack Free

  Blackjack free is a great free blackjack app.

 Credit: YouTube

 Why is it a great app? You can use GooglePlay Leaderboard to compete with players around the globe!

 1. ?Blackjack

 *Blackjack is a great free blackjack app.

 Credit: Apple App Store

 Why is it a great app? You can ask the dealer for help if you’re unsure with your game strategy.

 2. Blackjack 21: Blackjackist

 Blackjack 21 is a great free blackjack app.

 Credit: Apple App Store

 Why is it a great app? You can create your own profile page to track your performance.

 3. Blackjack 42

 Blackjack 42 is a great free blackjack app.

 Credit: Apple App Store

 Why is it a great app? Gives you a complete range of betting options.

 Free blackjack is about having fun. This means that many gamblers will simply place their bets and hope for the best.

 However, like every other game, the object of blackjack is to win and it’s little fun if you lose every hand you play.

 If you want to increase your chances of winning, we recommend using the basic blackjack strategy – a simple way of making bets that increase your chances of winning, based on the cards you’ve been dealt.

 The basic blackjack strategy is a great way of telling you what actions you should take when you’re playing a game. It tells you if you should take one of four actions:

 Surrender

 Split

 Double

 Hit or stand

 The great thing about this is that it’s designed to give you the maximum return on your bet – in other words, the aim of the basic blackjack strategy is to increase your chances of winning and make your game more fun.

 Watch the video below for a quick guide to the basic blackjack strategy:

 While most free blackjack games and demos stick to the traditional version of the game we’ve discussed in this guide, there are some variations of the game that you can play.

 Spanish 21: includes a range of liberal rules.

 21st-Century Blackjack: you don’t always go bust of you lose.

 Double Exposure Blackjack: the dealer’s first two cards are dealt face-up.

 Double Attack Blackjack: you can increase your bet after seeing the dealer’s face-up card.

 Blackjack Switch: the player is able to switch cards.

 Super Fun 21: you can split your hand up to four times.

 Free online blackjack is one of the best features available if you play at online casinos. Why? Because it gives you a chance to test your skills without gambling your own money.

 An advantage of playing free online blackjack is that the casinos offering free online blackjack will generally also provide free material for players to use.

 They will post the rules of the game as well as articles on strategy, tips, professional players, house edge and many other relevant topics.

 It is also possible to find free online tutorials at these casinos to assist you to improve your game. You can then play the free online blackjack games to put what you have leant into practice.

 If you are new to blackjack, there are many advantages of playing free games.

 One great advantage to playing free online blackjack is that it gives you the opportunity to try different variations of blackjack without having to risk your own money in the process.

 Free online blackjack games also allow you to practice your game until you feel confident enough to place a real money bet

 Ace and king add up to 21 in free blackjack.

 Credit: Flickr

 Different casinos offer different ways of playing free online blackjack through their sites.

 Some casinos may offer free time, meaning that you will be able to play free online blackjack for as long as the casino allows.

 On the other hand, an online casino may offer free money to customers. In this case, you will be able to play as long as you still have cash.

 If you are playing with money from the casino, it is likely that you will be able to withdraw some of your winnings.

 If you are playing with free time – that is, with virtual money – your winnings will be virtual winnings too and you will not be able to withdraw any real money.

 Playing blackjack for free is a fun way of learning how to play this great card game, or to practise your skills without playing any money.

 If you decide you want to test your gameplay in a more pressured environment, you can play blackjack for real money at some great online casinos.

 Gambling SiteRatingWelcome BonusFree SpinsRTPGamesAppReviewGenesis?99.90%67YesGenesisMr Green?99.64%65YesMr Green32Red?99.91%23Yes32RedJackpot24799.87%9YesJackpot247bgo99.92%15YesbgoPlayOJO99.59%50YesPlayOJOBetway98.30%87YesBetway888?99.60%50Yes888 CasinoCasumo?99.77%19YesCasumoLeoVegas99.83%33YesLeoVegasCasino.com?99.87%15YesCasino.comRoyal Panda99.64%44NoRoyal PandaBetfair?99.5340YesBetfairRoxy Palace?99.91%26YesRoxy Palace

 Free blackjack is one of two things – it can be a free game, or it can be a free demo of a real money game.

 Free blackjack means that you can play one of the most popular card games without having to bet any of your own money.

 There are many great free blackjack apps and the best one depends on whether you have an Android or iOS smartphone.

 We think that the best free blackjack app for Android is Blackjack – Free & Offline.

 We think that the best free blackjack app for iOS is ?Blackjack.

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน