เล่น Blackjack Mobile: วิธีเล่น Blackjack ในแอพมือถือคาสิโน Doubledown

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 On many platforms, DoubleDown Casino features?Player’s Suite? Blackjack.?

 Blackjack is a classic card game?in which?you play against the dealer to see whose hand can get closest to 21 without going over. The game uses standard?playing cards and assigns them numerical values:

 Face cards (Kings, Queens, and Jacks) are worth 10.

 Aces can be worth 1 or 11. The game will automatically choose the value for Aces to?give you the best hand.

 Numbered cards (2 through 10) are worth their face value.

 The suits of the cards do not affect the hand in Blackjack.

 Player’s Suite? Blackjack uses six decks of cards to build its play deck. The play deck is shuffled in full after each hand.

 Tap the i icon to review the rules and controls in Blackjack on your mobile device

 ?

 Tap to view the rules and the key to the game controls at any time while playing.

 Game control icons for Blackjack

 To begin playing, place a bet. Select an amount by tapping?one of the four chip icons on the lower left. Your starting bet can be as low as 5,000 chips (5K) or as high as 5,000,000 chips (5M). Once you have selected your starting?bet, tap?the glowing circle at the center of the table to place your chips down. You can tap a different chip icon and tap the circle again to add both chips to your current bet. The total bet will be displayed just below the circle. Tap?2x?to double the current amount,?Clear to start over, and?Deal when you are ready to start the hand.

 At the beginning of a Blackjack hand, the dealer gives you two cards, face up. The dealer takes two cards as well, one up and one down. You can choose to Hit, Stand, or Double Down. If the first two cards you receive are of equal value (a 10 and a face card, for example), you will have another option: Split.?

 Hit

 Take another card from the dealer. This action may be repeated until you choose to Stand or until your card total exceeds 21 and you go bust.

 Stand

 Accept your current hand as final. No more cards will be dealt to you, and it is now the dealer’s turn.

 Double Down

 Take exactly one card from the dealer and double your bet for this hand. You cannot choose to Hit after you have Doubled Down.

 Split

 If the first two cards you receive are of equal value (a 10 and a face card, for example), you can Split the hand. The cards will be separated into two hands that you can play individually. This automatically adds chips to double play blackjack mobile the original bet, so that each of the split hands has the same wager. Splitting is?covered in greater detail in the advanced Blackjack rules.

 Winning in Blackjack

 The word Blackjack refers to a winning combination where exactly?two cards add up to 21. This combination is made up of one face card or 10?and one Ace. A winning Blackjack pays out at 3 to 2. This means that a 1,000 chip bet pays out 2,500 for a Blackjack.

 It is possible to achieve a hand that equals 21 without having a Blackjack. If your hand includes more than two cards, it may still be a winning hand, but it cannot be a Blackjack. A standard winning hand?pays out at 1:1. This means that a 1,000 chip bet pays out 2,000 chips.

 It is also possible to have a winning hand that does not add all the way to 21. At the end of a?hand where neither you nor the dealer hits 21, you win if:

 Your cards have a higher total value than the dealer’s.

 Your cards stayed?under 21 while the dealer’s cards went over.

 If you and?the dealer have equal hands at the end of play, it is considered a tie, also known as a push.?In the event of a tie, there is no winner or loser. The chips you bet are simply returned to you.

 At the end of the hand, tap?Rebet to place the same starting wager as you had on the previous hand, Rebet & Deal to place that wager and start the next hand, or Clear to change your wager.

 Rules the dealer must follow

 The dealer must draw on 16. This means that if the dealer’s hand?equals 16, the dealer must take another card.

 The dealer must stand on 17. This means that if the dealer’s hand?equals 17, they cannot take another card from the deck.

 ?

 Please note, not all features available on all platforms.

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน