ข้อตกลงแบล็คแจ็ค: อภิธานศัพท์แบล็คแจ็ค

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 Black Diamond Casino

 USA Players Accepted US Players and Credit Card, BitCoin Deposits Accepted!

 As a new player, you will often hear blackjack players using lots of blackjack terms and slang, so we’ve created this list of terms to be used as a blackjack glossary or blackjack dictionary. You can simply use this as a reference when you hear a term you are unfamiliar with or just read through the list and familiarize yourself with the blackjack terms.

 Anchorman – the player in the last seat of the table, on the dealer’s far right, who is last to act.

 Barring a Player – a casino refusing to allow a player to play in a blackjack game.

 Blackjack – an automatic winning hand containing both an Ace and a 10 value card.

 Bust blackjack terms – having a hand totalling more than 21 points, an automatic loser.

 Card Counter – a skilled player who keeps track of the cards as they are dealt.

 Card Counting – the act of keeping track of the value of the cards dealt at a table.

 Dealer – the casino employee, facing the players, who deals the cards at the table.

 Deck – a standard deck of 52 cards used in blackjack.

 Double Down – the option for a player to double his bet with only one card to come.

 Draw a Card – drawing an extra card, on top of the original hand.

 Early Surrender – player’s option to surrender half his bet while the dealer checks for blackjack.

 Favorable Deck – the cards left in the deck are in the player’s favor.

 First Baseman – the player in the first seat of the table, on the dealer’s far left, who is first to act.

 Flat Bet – to bet the same amount each hand, without variation.

 Floorman – the casino supervisor who oversees the dealers.

 Hand – the blackjack terms original cards dealt to each player.

 Hard Total – any hand where there is no ace, or the ace counts as one.

 Head-to-Head – playing the dealer one-on-one with no other players at the table.

 High Roller – a player who bets large amounts of money.

 Hit – drawing an extra card, on top of the original hand.

 Hole Card – the dealer’s unseen card.

 House – another term for the casino.

 Insurance – optional bet that can be made when the dealer is showing an ace.

 Marker – an IOU, signed by a player who has casino credit.

 Mucker – a cheater who adds favorable cards to a multiple deck game.

 Multiple-Deck – a game consisting of more than one deck of cards in a shoe.

 Natural – slang for a blackjack.

 Nickels – slang for $5 casino chips.

 Paint – any Jack, Queen, or King (all painted pictures).

 Pat Hand – an original holding of hard 17 or higher.

 Penetration – number of cards the dealer deals out before shuffling.

 Pit Boss – casino supervisor who is in charge of the entire blackjack pit.

 Push – a tie between the dealer and the player, no one wins or loses.

 Quarters – slang for $25 chips.

 Round – complete series of play in which everyone has acted on their hands.

 Shoe – box containing decks of cards, made to deal one at a time.

 Shuffle – mixing up the cards before dealing them.

 Single-Deck – a game of blackjack in which only one deck of cards is used.

 Snapper – slang for a blackjack.

 Soft Total – any hand containing an ace which has a value of 11.

 Splitting Pairs – option to split identically ranked cards to play as seperate hands.

 Stand, Stand Pat – the player’s decision to not take any more cards.

 Stiff Card – a card ranked from 2 to 6, which may force the dealer to hit.

 Stiff Hand – any hand totalling 12-16, which will bust on a 10-value card hit.

 Surrender – option of a player to forfeit half his bet after the dealer checks for blackjack.

 Ten-Poor Deck – a deck in which more 10-value cards have been dealt.

 Ten-Rich Deck – a deck in which less 10-value cards have been dealt.

 Ten-Value Card – any card worth 10 points, a 10, Jack, Queen, or King.

 Third Baseman – the player in the last seat of the table, on the dealer’s far right, who is last to act.

 Tip or Toke – a gratuity given to a dealer by a player.

 Twenty-One – another name for the game of blackjack.

 Unfavorable Deck – a deck with remaining cards favoring the casino, not the player.

 Unit – a standard bet size.

 Upcard – the dealer’s exposed card, seen by all players.

 Black Diamond Casino

 USA Players Accepted US Players and Credit Card, BitCoin Deposits Accepted!

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน