แบล็คแจ็ค จำกัด สูง: 7 เคล็ดลับแบล็คแจ็ค จำกัด สูงที่ประสบความสำเร็จ

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 High Limit Blackjack StrategiesBlackjack is one of the most popular casino games of skill. Because of its popularity, nowadays there are many variants of this table game. The main objective of blackjack is to beat the dealer by not going over 21. If you go over, you lose. You should also try to have the dealer bust in order to win. To learn how to do this you have to learn about the game and how it works, especially if you want to hit the high limit tables. Read the following article to learn about the top seven successful high limit blackjack tips and improve your game.

 The first thing you should have in mind is that you need to learn the basics of blackjack. Firstly, there are many different variants of blackjack such as Super Fun 21, Pontoon, Blackjack Switch, Double Attack Blackjack, Double Exposure and so on. They do look alike but they differ from one another. For instance, in Double Exposure Blackjack the first two cards of the dealer hand are face up, while in Double Attack Blackjack bettors can increase their bets after seeing the dealer’s up card.

 Another thing you should know is that the decks of cards used in blackjack generally varies from 1 to 8. If you play with one deck the house advantage is 0.17%, while if you play with 8 decks of cards the house advantage is 0.66%.

 Last but not least, learn a basic strategy before you hit the high limit tables. For example, you high limit blackjack should always “stand” if your hand is 17 or more and you should always “hit” if the value of your hand is between 5 and 8, regardless of the dealer’s up hand.

 Players should strive toward reducing the house advantage or house edge, regardless of the blackjack variants they wish to play. By using advanced blackjack strategies players can reduce the house edge from about 5% (with a poor strategy) to as low as 0high limit blackjack.5% (with a good strategy). High limit players should make sure that their strategy is up to scratch.

 As mentioned, one way you can reduce the house advantage is if you play with small number of decks, preferably one deck. Furthermore, if the dealer peeks for blackjack when an ace or a 10- point card is showing, it favors the player.

 Generally speaking, blackjack pays out 3:2, but, of course, there are exceptions. Some blackjack tables may also offer payouts of 1:1 or even 6:5 which notably increase the house advantage and reduce the advantage of the player.

 In some casinos, the dealer stands on all 17s, while in other casinos the dealer stands on hard 17 with an ace, but hits a soft 17 with an ace. Hitting a soft 17 increases the advantage of the house.

 Re-splitting is also possible. This is done when you split a hand of two cards of the same value (other than aces) and you draw a matching card again. Some casinos allow players to split and re-split aces or to hit the split aces which reduce the house advantage.

 The surrender rule is also favorable. Players can give up half of their bet and forfeit their hand if their chances of winning are low. All these tips can indeed help you make the best choice and choose the best strategy to reduce the house edge to a minimum.

 If is very important to know when to hit. This is determined according to the dealer’s up card and your hand. For instance, hit if the dealer’s up card is 7-10 or ace and your hand is 8 or 12-16. Also hit if the value of your hand is 11, while the dealer’s up card is ace. Other ways where you should hit is when the dealer has 10 and you also have a 10 and when the dealer has 7, 8 or 9 and you have 9.

 Stand if the dealer has 6 or below and your hand totals 13 or more. Also stand if your hand has a value of 17 or more and if you have pairs of 10s that can be split.

 You should always split eights and aces if allowed. If the dealer’s up card is 6 or below, split 6s and 7s. The only time you can split 2s and 3s is when the dealer’s up card is between 4 and 7. 5s should never be split. Choose either double down or hit of the dealer’s up card is 10 or ace.

 Doubling is used when the players’ hand equals 9, 10 or 11. This gives players good chances of hitting 19 or 20 with a 10 or face card. Always double when you have 10 or 11 unless the dealer has 10 or ace or just an ace respectively. You should always double if you have 11. A hand with a value of 9 should be doubled when the dealer has 3, 4, 5 or 6.

 Card counting is an age-old strategy that can be very effective in minimizing the losses and increasing the profits in blackjack. With this strategy you keep track of the dealt cards in a game to find out when the player has higher odds and when the deck favors the dealer. Counters count dealt cards from 2 to 6 as +1, from 7 to 9 as zero and 10, Jack, Queen, King and Ace as -1. On the long run you can determine whether the deck is full of small or high value cards. Card counting is not illegal, but if caught, you can be permanently removed for a casino. Card counting is also not viable online because the software re-shuffles the deck with each new hand.

 Players should know that even if they learn the game and practice blackjack strategies their success is not guaranteed. However, having these tips in mind can indeed help you win big money at the high limit blackjack tables. Therefore, have a close look at them and use them in future.

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน