เครื่องจำลองการนับบัตร:? Blackjack Card Conding Trainer ฟรีในแอป? Store

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 ***** TESTIMONIES *****

 “This app is easily worth the $$$, I just got back from Atlantic City and won enough to pay for my whole trip!” – JC

 “I’ve been training with blackjackapprenticeship for 3 months now and am stoked to have their training go with me everywhere. I’ve used this app right before walking into the casino even.” – LB

 “This app is just what I was looking for! Not a silly blackjack game, but an actual Trainer!”

 ”This app combined with the videos on the website has improved my blackjack game 300%!”

 ***********************

 Introducing the lite version of the Blackjack trainer created and developed by Professional Blackjack players. Blackjackapprenticeship.com is the authority on teaching you how to play Blackjack like the pros. With over a decade of combined experience and millions of dollars won, the Pros here can help you take your game from amateur gambler, to winning professional.

 Perhaps you just watched the movie “21”, or you’ve read “Bringing Down the House”, you are ready to take your Blackjack game to the next level. This is where Blackjack Trainer Pro card counting simulator comes in to help you up your game – without being an MIT student.

 Blackjack Trainer works hand in hand with Blackjackapprenticeship.com and our video series. We teach you step-by-step instruction on how to get the advantage over the house.

 Blackjack Trainer Free helps you keep the Running count and guides you if you make a Basic Strategy mistake. We want you to be on top of your game when you go into the casino. Practice at home, then run through a few shoes in your hotel room before hitting the tables to freshen up.

 ******* FEATURES *********

 * Basic Strategy – Build your blackjack card counting simulator foundation

 * Real Hand Signals – Use the same hand signals as you would in the casino: Hit, Stand, Double Down, Spit, and Surrender!

 Upgrade in-app to:

 * Learn HiLo – the most efficient yet powerful card counting system known today

 * Learn how to keep the count and use that information to your advantage over the house.

 * Practice variable betting to track your progress.

 * card counting simulator Multiple rule variations.

 Read real time stories from Pros at Blackjackapprenticeship.com, or get your questions answered in our online forums. Sign up for our free newsletter [The Army] and also get our Tutorial: “10 Tricks for getting Free Comps”

 We value your feedback and would love to hear not only critiques but also success stories. Let us know what we can improve to make this a better app for you!

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน