เกมไพ่ 21 ไม่ใช่แบล็คแจ็ค: แบล็คแจ็คเก็ตปาร์ตี้

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 Party Blackjack is a derivative of the traditional Blackjack, but it is much simpler to learn and more exciting to play.

 Party Blackjack is derived from the traditional Blackjack, which is one of the most popular casino card games. The objective of the game is to beat the dealer by drawing cards with a combinaed total closer to 21(without going over) than the dealer’s cards.

 1. After placing a wager in the Betting box (an optional Bet in the Any Pair area may also be placed), each Player receives two cards from the Dealer, who is also dealt a card.

 2. All Players’ hands that achieve Blackjack are paid at odds of 6-5 immediately if the Dealer’s first card is not an Ace or a 10 value card. Blackjack is achieved when your first two cards are an Ace plus any Ten, Jack, Queen or King. All Any Pair Bets are also settled.

 3. In turn, each Player now must decide whether or not to draw further cards. Players have the following options:

 Double, you may place an additional Bet (up to but not exceeding your original Bet) if your first two cards total card game 21 not blackjack 9, 10 or 11 (without aces). You will only be dealt one additional card when you double.

 Split any pair of the same face value to form two separate hands. You can not get Blackjack on split hands, they count as 21.

 Draw further cards. To indicate that you wish to draw further cards just tap the table with your finger. Remember you don’t want to go over 21.

 Stand on your two card total. To indicate that you wish to stand just wave your hand horizontally behind your Bet.

 4. Once all Players have made their decisions the Dealer will complete their hand. The Dealer plays to a strict set of rules. Dealers must take another card if their hand totals 16 or less or has a soft total of 17 and stand card game 21 not blackjack on a hard 17 or more.

 5. You win if your total is higher than the Dealer’s or if the Dealer ‘Busts’ (goes over 21). If your total is the same as the Dealer’s or if the Dealer has a total of 22 you have a stand off except for Blackjack, which means you neither win nor lose. If you go over 21 or your total is less than the Dealer’s then the Dealer wins.

 Splitting: If your first two cards are of equal value, you may split to form a maximum of three hands. Aces may be split to form only two hands. You will receive an additional card for each hand and a wager equal to your original Bet must be placed each time you split.

 Insurance: If the first card dealt to the Dealer is an ace; the Dealer will announce “Insurance”. You may then place an insurance Bet of no more than half your original Bet, to insure your hand should the Dealer make Blackjack. An insurance Bet is paid at odds of 2 to 1 and will only win if the Dealer makes Blackjack. If the Dealer does not make Blackjack the insurance Bet is lost.

 Any Pair: A side Bet on your hand that will win if the first two cards dealt are a pair, and is paid at the odds of 11-1 regardless of colour or suit.

 Doubling: If your first two cards total 9, 10 or 11 (without aces). You may choose to double your original bet by placing an additional bet up to your original bet,and you will only.

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน